Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kaitseväest naasnutel on võimalus üliõpilaselamus kohta taotleda esmakursuslastega samadel tingimustel.

NB! Kaitseväest naasmisel naasnutele ei laiene üliõpilaskoha taoltemisel eritingimustel Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilaste eelis, see . See eelis on ühekordne ja kehtib vaid eritingimusel Tartu Ülikooli eritingimusel vastu võtmise aastal.